logo

รหัสโครงการ

06-303-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

พญ.กัลยา ตีระวัฒนานนท์

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3812 คน

วันที่เผยแพร่ 2 ธันวาคม 2554 09:17

เกี่ยวกับโครงการ

การวิจัยเรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) เพื่อศึกษาการเข้าถึงการผ่าตัดและปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าพบว่า การผ่าตัดต้อกระจกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัจจัยที่มีผลต่อการผ่าตัดต้อกระจกในระดับจังหวัด คือ จำนวน จักษุแพทย์ และขนาดของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใส่เลนส์ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบประกันสุขภาพ ผู้ป่วยระบบสวัสดิการข้าราชการมีโอกาสใส่เลนส์นิ่มมากกว่าผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าถึง 22 เท่า

2) เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แข็งเปรียบเทียบกับเลนส์นิ่มพบว่าเลนส์นิ่มมี Health Outcome ดีกว่าเลนส์แข็งเล็กน้อย แต่ไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เมื่อเทียบกับเลนส์แข็งนอกจากนี้ยังพบว่าราคาเลนส์แก้วตาเทียมในท้องตลาดที่ได้จากการสำรวจต่ำกว่าราคาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมบัญชีกลางให้เบิกจ่ายค่อนข้างมาก