logo

รหัสโครงการ

01-327-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

นักวิจัยร่วม

ภญ. จันทนา พัฒนเภสัช

ดร.ภญ. ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

ผศ. ยุวดี ลีลัคนาวีระ

น.ส. ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

ทพญ. จันทนา อึ้งชูศักดิ์

ทพญ. ปิยะดา ประเสริฐสม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2794 คน

วันที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2554 14:25

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาขนาดปัญหาสุขภาพในช่องปากและผลกระทบในประเทศไทย รวมทั้งประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการทันตกรรมป้องกันที่มีการดำเนินงานอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยยังคงมีปัญหาการจัดบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มาตรการทันตกรรมป้องกันส่วนใหญ่มีประสิทธิผลต่อสุขภาพในช่องปาก ส่วนข้อมูลด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ยังมีจำกัด รัฐบาลควรส่งเสริมมาตรการที่ประชาชนและสังคมสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา เนื่องจากมีความเป็นไปได้ และเหมาะสมกับประเทศไทย  

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว