logo

รหัสโครงการ

01-324-2551

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

อรทัย เขียวเจริญ

นักวิจัยร่วม

ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1932 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 13:19

เกี่ยวกับโครงการ

เป็นการศึกษาต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness) และต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost-utility) ของการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพก่อนและหลังการให้บริการ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองระหว่างได้รับบริการตามปกติของโรงพยาบาลกับได้รับบริการตามรูปแบบ formal rehabilitation ผลการวิจัยที่ได้จะทำให้ทราบว่าการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้เชิงนโยบายในการสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของประเทศไทย