logo

รหัสโครงการ

11-301-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

นักวิจัยร่วม

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

รศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

นพ.สราวุฒิ บุญสุข

นรีลักษณ์ กุลฤกษ์

พญ.นิพรรณพร วรมงคล

น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง

ภญ.คัคนางค์ ไชยศิริ

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2552
สิ้นสุด: - 2552

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 3493 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:18

เกี่ยวกับโครงการ

แนวทางการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในปัจจุบันกำหนดให้ใช้ยาต้านไวรัสสูตร 3 ตัว ในหญิงตั้งครรภ์ที่มี CD4 < 200 ตัว/มม.3 หรือให้ AZT ตั้งแต่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ร่วมกับ NVP ครั้งเดียวขณะเจ็บครรภ์คลอด (sd-NVP) ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์มี CD4 > 200 ตัว/มม.3 อย่างไรก็ตาม การให้ sd-NVP ทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา NVP และยาอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน หากหญิงกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในภายหลัง ขณะเดียวกันมีข้อมูลในหลายประเทศระบุว่าการให้ยาต้านไวรัสสูตร 3 ตัว มีผลดีกว่าการให้ยาต้านไวรัสสูตรAZT+sd-NVP ในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก และยังไม่เคยมีการปฏิบัติในโรงพยาบาลหลายแห่งพร้อมกัน การศึกษานี้จึงมุ่งที่จะประเมินความคุ้มค่าของการให้ยาต้านไวรัสสูตร 3 ตัวในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย  

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว