logo

รหัสโครงการ

11-302-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นายธีระ ศิริสมุด

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์

ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์

รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2402 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:22

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการนำร่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีวีไอเอควบคู่กับวิธีแปปสเมียร์ ในจังหวัดเชียงใหม่และนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ.2552  
   

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว