logo

รหัสโครงการ

13-301-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิจัยร่วม

น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์

รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2552
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1757 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:20

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการนำร่องการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีวีไอเอควบคู่กับวิธีแปปสเมียร์ ในจังหวัดเชียงใหม่และนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ.2552

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว