logo

รหัสโครงการ

02-302-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

นพ.นคร เปรมศรี

นพ.เฉวตสรร นามวาท

ภญ.ชุติมา อรรคลีพันธุ์

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 5993 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:17

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีขึ้นเพื่อประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หากมีการนำมาใช้ในประชากรทั่วไปกลุ่มอายุ 18-30 ปี และกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความคุ้มค่าของวัคซีนมากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงหลังจากได้รับวัคซีน และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงสูงมีความคุ้มค่ามากกว่าการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรทั่วไป