logo

รหัสโครงการ

01-334-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

รศ. ดร. พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2934 คน

วันที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2554 21:54

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยทั้งในแง่ของประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของปัจจัยเสี่ยงและ Clinical prediction score ของมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย ระยะที่ 2 สร้าง Clinical prediction score ของมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย ระยะที่ 3 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย ระยะที่ 4 การวิเคราะห์เชิงนโยบายเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำาหรับผู้หญิงไทย