logo

รหัสโครงการ

01-338-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภก.อดุลย์ โมฮารา

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิจัยร่วม

นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

นพ.โอภาส ไตรตานนท์

นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์

พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรี

พญ.ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย

นพ.อนุชา พัวไพโรจน์

นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

พญ.วิภาวี กิตติโกวิท

ภก.อดุลย์ โมฮารา

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 65%

จำนวนผู้เข้าชม: 1786 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:14

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบันและ HITAP ดำาเนินการวิจัยทางคลินิกแบบ Randomized Controlled Trial ของการรักษาภาวะโรคไตอักเสบลูปุสในผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาหรือกลับเป็นซ้ำการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยา enteric-coated mycophenolate sodium เมื่อให้ร่วมกับยา corticosteroids เป็นระยะเวลา 12 เดือน ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปุสชนิดที่ 4 จากการตรวจชิ้นเนื้อไตที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน intravenous cyclophosphamide (resistant proliferative lupus nephritis) หรือกลับเป็นซ้ำ (relapse) รวมทงั้ การประเมนิ ความค้มุ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการ ใช้ยา enteric-coated mycophenolate sodium เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยามาตรฐาน intravenous cyclophosphamide ในมุมมองของระบบประกันสุขภาพและมุมมองของสังคม

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว