logo

รหัสโครงการ

01-338-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภก.อดุลย์ โมฮารา

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิจัยร่วม

นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

นพ.โอภาส ไตรตานนท์

นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์

พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรี

พญ.ศิริรัตน์ เรืองจุ้ย

นพ.อนุชา พัวไพโรจน์

นพ.ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

พญ.วิภาวี กิตติโกวิท

ภก.อดุลย์ โมฮารา

นพ. ภาสกร ศรีทิพย์สุโข

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 65%

จำนวนผู้เข้าชม: 2370 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:14

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบันและ HITAP ดำาเนินการวิจัยทางคลินิกแบบ Randomized Controlled Trial ของการรักษาภาวะโรคไตอักเสบลูปุสในผู้ป่วยที่ดื้อต่อยาหรือกลับเป็นซ้ำการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยา enteric-coated mycophenolate sodium เมื่อให้ร่วมกับยา corticosteroids เป็นระยะเวลา 12 เดือน ในการรักษาผู้ป่วยโรคไตอักเสบลูปุสชนิดที่ 4 จากการตรวจชิ้นเนื้อไตที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยามาตรฐาน intravenous cyclophosphamide (resistant proliferative lupus nephritis) หรือกลับเป็นซ้ำ (relapse) รวมทงั้ การประเมนิ ความค้มุ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการ ใช้ยา enteric-coated mycophenolate sodium เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยามาตรฐาน intravenous cyclophosphamide ในมุมมองของระบบประกันสุขภาพและมุมมองของสังคม

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว