logo

รหัสโครงการ

01-340-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.นริสา ตัณฑัยย์

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2552
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2291 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 15:23

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ด้วยยาที่มีข้อบ่งใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทย และประเมินผลกระทบด้านงบประมาณ (Budget impact analysis) หากนำยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังที่ผ่านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์มาบรรจุในบัญชียา