logo

รหัสโครงการ

202-105-2553

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ

นักวิจัยร่วม

ภญ.รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข

ภก.อาจารย์ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำานวย

ภญ.อาจารย์ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ

ภก.อาจารย์วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์

ภก.ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน

ภญ.อาจารย์น้ำฝน ศรีบัณฑิต

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1522 คน

วันที่เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2554 13:22

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อประเมินการใช้งานและความต้องการในการใช้ฐานข้อมูล และเพื่อให้ผู้ตัดสินใจด้านนโยบายได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการตัดสินใจทางด้านสุขภาพ