logo

รหัสโครงการ

201-348-2553

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2554
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1616 คน

วันที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม 2554 18:16

เกี่ยวกับโครงการ

การเสริมไอโอดีนในหญิงมีครรภ์เป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งขจัดปัญหาการขาดสารไอโอดีนของประชาชนไทย การศึกษานี้ดำเนินการเพื่อสำรวจความคิดเห็นของสูติแพทย์ทั่วประเทศ เกี่ยวกับการเสริมวิตามินและเกลือแร่ในหญิงมีครรภ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการเสริมไอโอดีนในหญิงมีครรภ์ จากการศึกษาพบว่าสูติแพทย์มากกว่าร้อยละ 90 สั่งจ่ายโฟเลตและธาตุเหล็ก และมีเพียงร้อยละ 25 สั่งจ่ายไอโอดีนเสริมให้กับหญิงมีครรภ์ ผู้ที่ตอบว่าปัญหาการขาดธาตุเหล็ก ปัญหาธาลัสซีเมียและปัญหาการขาดโฟเลตมีระดับมากถึงมากที่สุดนั้น มีจำนวนมากกว่าผู้ที่ตอบว่าปัญหาการขาดสารไอโอดีนมีความรุนแรงในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็น 2-4 เท่า ในขณะที่ข้อมูลทางวิทยาการระบาดพบปัญหาการขาดสารไอโอดีนในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย สูติแพทย์ร้อยละ 80 เลือกสูตรยาเม็ดที่มีไอโอดีน โฟเลตและเหล็กรวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน จึงเสนอให้มีสูตรยาเม็ดรวมวิตามินและเกลือแร่ที่มีสาร 3 ชนิดนี้สำหรับหญิงมีครรภ์ทั่วไป และยาเม็ดไอโอดีนสำหรับหญิงมีครรภ์ที่เป็นธาลัสซีเมียและเพื่อให้นโยบายนี้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแนะนำให้มีการกำหนดแนวทางการเสริมวิตามินและเกลือแร่ที่ชัดเจนแก่หญิงมีครรภ์ และควรมีระบบควบคุม/ติดตาม/กำกับที่เหมาะสมและจริงจัง