logo

รหัสโครงการ

01-403-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1761 คน

วันที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2554 16:45

เกี่ยวกับโครงการ

HITAP เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ที่ครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งในระดับบุคคลและสังคม ซึ่ง HITAP มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับระบบสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยนำองค์ความรู้ใหม่ทั้งงานวิจัยในประเทศ และต่างประเทศ มาใช้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการปรับปรุงรูปแบบและมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว