logo

รหัสโครงการ

11-303-2552

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภก.อดุลย์ โมฮารา

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

Mr.Román Pérez Velasco

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม:
สิ้นสุด:

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1591 คน

วันที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2554 14:12

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและอรรถประโยชน์การรักษาของแต่ละทางเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อหารูปแบบการรักษาที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดเปรียบเทียบกับการรักษามาตรฐานโดยใช้มุมมองทางสังคม ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ตัวแบบ markov เปรียบเทียบต้นทุนและอรรถประโยชน์ระหว่างทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยไตอักเสบลูปุส ประชากรที่ศึกษาคือผู้ป่วยไตอักเสบลูปุสรายใหม่ชนิด class III และ IV กรอบเวลาที่ศึกษาคือตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนเสียชีวิต ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการให้ยาด้วยยาฉีด intravenous cyclophosphamide เดือนละ 1,000 มิลลิกรัม เป็นเวลา 6 เดือน แล้วตามด้วย azathioprine รับประทานขนาด 50 มิลลิกรัม/วัน ต่อเนื่องจนครบ 3 ปี เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเทียบการทางเลือกอื่นที่มีอยู่ กล่าวคือในการรักษาผู้ป่วย 1 ราย สามารถประหยัดต้นทุนตลอดชีพของการรักษาผู้ป่วยได้ และมีประสิทธิผลของการรักษาในรูปของจำานวนปีสุขภาวะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการรักษามาตรฐาน