logo

รหัสโครงการ

xxx-xxx-2554

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ดร.อินทิรา ยามภัย

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2554
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2511 คน

วันที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2554 14:26