logo

รหัสโครงการ

211-366-2555(5)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภญ.วรินญา ดีปานา

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2555
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2520 คน

วันที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 19:07

เกี่ยวกับโครงการ

เป็นงานวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งไตชนิด clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) ระยะแพร่กระจาย ด้วยแนวทางการรักษา 6 ทางเลือก ได้แก่ 1) IFN-alpha ตามด้วยการรักษาประคับประคอง 2) bevacizumab ร่วมกับ IFN-alpha ตามด้วยการรักษาประคับประคอง 3) sunitinib ตามด้วยการรักษาประคับประคอง 4) IFN-alpha ตามด้วย sorafenib 5) sunitinib ตามด้วย everolimus 6) bevacizumab ร่วมกับ IFN-alpha ตามด้วย everolimus โดยเปรียบเทียบกับการรักษาประคับประคอง การศึกษาใช้แบบจำลอง Markov และทำการประเมินทั้งในมุมมองผู้ให้บริการและมุมมองทางสังคม โดยแนวทางการวิจัยอ้างอิงจากคู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย ผลการวิจัยนี้ได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบรรจุยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว