logo

รหัสโครงการ

201-366-2555

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

รศ.พญ.วุฒิศิริ วีรสาร

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

ตรวจสอบผลวิจัย - 80%

จำนวนผู้เข้าชม: 2148 คน

วันที่เผยแพร่ 1 ตุลาคม 2555 14:56

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว