logo

รหัสโครงการ

17-207-2555

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

นายณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์

น.ส.มณีโชติรัตน์ สันติ

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - 2555
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 36%

จำนวนผู้เข้าชม: 1936 คน

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 16:13