logo

รหัสโครงการ

19-374-2556

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.อินทิรา ยมาภัย

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2301 คน

วันที่เผยแพร่ 17 มีนาคม 2556 17:10