logo

รหัสโครงการ

11-303-2556 (14)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

วันทนีย์ กุลเพ็ง ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4691 คน

วันที่เผยแพร่ 30 สิงหาคม 2556 10:07

เกี่ยวกับโครงการ

ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน) มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจติดตามผลการรักษาโดยใช้ยาดังกล่าว โดยดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการรักษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ International Normalized Ratio (INR) โดยวิธีการวัดค่า INR ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือวิธีทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีข้อจำกัดเนื่องจากความพร้อมของสถานที่และบุคลากร ทำให้การตรวจด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการนี้สามารถทำได้ในสถานพยาบาลเพียงบางแห่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เริ่มมีการใช้ระบบ Point of Care (POC) ซึ่งทำให้สถานพยาบาลที่มีข้อจำกัดเหล่านั้นสามารถวัดค่า INR ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยจะสามารถรับการตรวจติดตามค่า INR ได้ในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่พักอาศัย

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการประเมินความคุ้มค่าผ่านการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการมีระบบส่งต่อผู้ป่วยเพื่อตรวจติดตามค่า INR ด้วยระบบ POC เปรียบเทียบกับการที่ผู้ป่วยรับการตรวจติดตามค่า INR ด้วยการตรวจด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ โดยโครงการนี้ดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการตัดสินใจบรรจุระบบ Point of Care เข้าในชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว