logo

รหัสโครงการ

11-381-2556

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.ศิตาพร ยังคง

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิจัยร่วม

Dr. Thant Htoo Aung

น.ส.สุธีนุช ตั้งสถิตย์กุลชัย

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 5048 คน

วันที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2556 14:16

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนานโยบายและปรับปรุงรายการสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน (อายุ 25-59 ปี) ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการพิจารณาข้อเสนอวางอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิผลและ/หรือความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และสุขภาพ รวมทั้งดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ย่อย  (1)       เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาวะของประชากรกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทำงานอย่างรอบด้าน โดยแบ่งเป็นปัญหาสุขภาวะของกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ กลุ่มวัยทำงานที่มีงานทำและกลุ่มแรงงานนอกระบบ

(2)       เพื่อค้นหามาตรการที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับและเหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาวะในข้อ 1

(3)       เพื่อศึกษาช่องว่างของการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงานในประเทศไทย

(4)       เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประชากรกลุ่มผู้ใหญ่/วัยทำงาน

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว