logo

รหัสโครงการ

62061011R1006L0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

นักวิจัยร่วม

ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 1435 คน

วันที่เผยแพร่ 11 พฤษภาคม 2563 08:18

เกี่ยวกับโครงการ

บริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นชุดบริการหรือชุดสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนผู้มีสิทธิพึงจะได้รับบริการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 โดยงบประมาณการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สปสช. ได้มีการประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และได้ดำเนินการปรับมูลค่าเป็นระยะ การศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ตามแนวคิดการประเมินต้นทุนที่อิงการปฏิบัติงานจริง (Empirical costing approach) ร่วมกับแนวคิดอิงแนวทางการปฏิบัติ (Normative costing approach) ตามองค์ประกอบของ ค่าแรง ค่าวัสดุ และ ค่าการใช้ทรัพย์สินถาวรหรือค่าลงทุนในสถานบริการที่ดำเนินการโดยหน่วยบริการคู่สัญญาโดยครอบคลุมการจัดบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งนี้ รายการกิจกรรมในการวิเคราะห์ต้นทุนอ้างอิงจากเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 โดยแบ่งตามกลุ่มวัย 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ 6-24 ปี กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมรายการกิจกรรมบริการทั้งหมด 112 รายการ ผลการศึกษาอาจใช้เป็นข้อมูลต้นทุนเชิงประจักษ์สำหรับประกอบการทบทวนอัตราการเบิกจ่ายค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช. ต่อไป