logo

รหัสโครงการ

05-201-2550

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: -
สิ้นสุด: -

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 56%

จำนวนผู้เข้าชม: 2022 คน

วันที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2550 00:00

เกี่ยวกับโครงการ

การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (health economic evaluation) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อทำให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุขขึ้นทุกปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเบื้องต้นเหมาะสำหรับนักวิชาการและนักวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หลักสูตรนี้เน้นการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนบทบาทของผลการประเมินต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย สำหรับหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเหมาะสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรเบื้องต้น หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้เน้นการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันมี commercial software หลายชนิดที่สนับสนุนการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ อย่างไรก็ดี แบบจำลองดังกล่าวมีราคาสูงและต้องเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาว คณะผู้จัดจึงมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแบบจำลองโดยใช้ freeware เช่น TreePlan รวมทั้ง Microsoft Excel ซึ่งหาได้ง่าย สะดวกในการตรวจสอบ และสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยอื่นๆ การอบรมในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านสาธารณสุขของประเทศ (https://www.hitap.net/ee/)