logo

รหัสโครงการ

201-367-2555

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.ภญ.นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร

นักวิจัยร่วม

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์

พญ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล

พญ.กันยรัตน์ กตัญญู

พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา

อาจารย์บุษบา ศุภวัฒนบดี

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2311 คน

วันที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 19:08