logo

รหัสโครงการ

113-007-2556 (4)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

ภญ.ศิริกาญจน์ โรจนสาโรช

ภญ.ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร

รศ.พญ.วุฒิศิริ วีรสาร

รศ.นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 2714 คน

วันที่เผยแพร่ 25 มิถุนายน 2556 15:50