logo

รหัสโครงการ

13-382-2556

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล

นักวิจัยร่วม

นายธีระ ศิริสมุด

ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์

แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 มิถุนายน 2556
สิ้นสุด: 31 กุมภาพันธ์ 2557

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 11127 คน

วันที่เผยแพร่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 13:47

เกี่ยวกับโครงการ

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุและมีแนวโน้มผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2564) ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์:Aged Society) ความเจ็บป่วยถือเป็นปัญหาหลักของผู้สูงอายุ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต ปัญหาข้อเข่าเสื่อม ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมไปถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุ แม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีบทบาทในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ แต่ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ 18.7 จากเป้าหมายการดำเนินงาน ร้อยละ 30 ในขณะที่ผลการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีระบบการรายงานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2555 กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกันจัดทำและดำเนินแผนงาน “โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ” ขึ้น โดยบูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ สำหรับกรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดทำและดำเนินแผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตั้งแต่นั้นมา หลังดำเนินการมา 1 ปี สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จึงมีการสำรวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการดังกล่าว โดยสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุจำนวน 14,000 คน จาก 28 จังหวัดเป็นตัวแทนครอบคลุมทั้ง 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ และสำรวจระบบการให้บริการของสถานพยาบาลในพื้นที่ที่สำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุ จำนวน 500 แห่ง โดยมุ่งหวังเพื่อค้นหานำข้อมูลจากการดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม

โครงร่างวิจัย

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว