logo

รหัสโครงการ

11-303-2556(18)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ดร.อินทิรา ยมาภัย

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 4940 คน

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 17:32

เกี่ยวกับโครงการ

การประเมินความคุ้มค่าด้านสุขภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในประเทศไทย