logo

รหัสโครงการ

65153061HM015F0

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

นักวิจัยร่วม

รายละเอียดโครงการ

สถานะงานวิจัย

กำหนดโครงร่างวิจัย - 35%

จำนวนผู้เข้าชม: 503 คน

วันที่เผยแพร่ 3 กรกฎาคม 2566 02:48

เกี่ยวกับโครงการ

การสร้างแบบจำลองโรคติดเชื้อ (โรคติดเชื้อทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในมนุษย์หรือสัตว์) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งดังที่เห็นได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 การสร้างแบบจำลองนี้ช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาของโรค ตลอดจนผลกระทบของมาตรการต่างๆ (เช่น การฉีดวัคซีน การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย หรือการล็อกดาวน์ เป็นต้น) ขึ้นอยู่กับการเลือกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

หลายประเทศได้นำแบบจำลองประเภทนี้มาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจในปัจจุบันและอนาคตในแง่ของการทำความเข้าใจ การทำนาย การควบคุม และการป้องกันสถานการณ์ เช่น การทำนายแนวโน้มของโรค การประเมินความปลอดภัยและมาตรการควบคุม

การศึกษานี้มีแนวคิดเพื่อให้เห็นภาพรวมกว้างๆ ของแบบจำลองโรคติดเชื้อโดยใช้ประเทศไทยเป็นกรณีศึกษาหลัก โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยของประเทศไทยและผู้กำหนดนโยบายในประเทศ โดยการเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับขีดความสามารถด้านแบบจำลองโรคติดเชื้อในประเทศไทย เพื่อการจัดการนโยบายเกี่ยวกับโรคติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งสำหรับในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดโรคระบาด การสร้างชุมชนนักวิจัยที่เชื่อมโยงกับผู้กำหนดนโยบายจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพของงานวิจัยที่สร้างขึ้นและนำไปใช้ต่อไปในอนาคต

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation)