logo

รหัสโครงการ

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

-

นักวิจัยร่วม

-

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: - มีนาคม 2566
สิ้นสุด: - มีนาคม 2567

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

อยู่ระหว่างการทำวิจัย - 65%

จำนวนผู้เข้าชม: 445 คน

วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2566 01:54

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว