logo

รหัสโครงการ

11-3-089-2557(5)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.ศตนันทน์ มณีอ่อน

นักวิจัยร่วม

ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 17 พฤศจิกายน 2557
สิ้นสุด: 17 พฤศจิกายน 2557

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 6496 คน

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2557 06:42

เกี่ยวกับโครงการ

โรคมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma (HCC) เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้นๆ ในจำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดในประเทศไทย การตรวจวินิจฉัย HCC ได้ในระยะเริ่มต้นสามารถยืดชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาวขึ้น โดยการตรวจวินิจฉัย HCC มักเป็นการตรวจโดยวิธีรังสีวินิจฉัย และการใช้สารเพิ่มความแตกต่างในการตรวจวินิจฉัยโรคจะช่วยให้การวินิจฉัยมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน Gadoxetic acid มีความจำเพาะต่อเซลล์เนื้อเยื่อตับ แต่ยังมีราคาสูงเมื่อเทียบกับสารที่ช่วยเพิ่มความแตกต่างในการตรวจวินิจฉัยโรคชนิดอื่นๆ ดังนั้นคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจึงต้องการข้อมูลด้านการประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุขของการตรวจวินิจฉัย HCC โดยใช้ Gadoxetic acid เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบรรจุยาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว