logo

รหัสโครงการ

11-3-089-2557(6)

คณะผู้วิจัย

นักวิจัยหลัก

ภญ.ศตนันทน์ มณีอ่อน

นักวิจัยร่วม

ผศ. ดร. ภญ.อุษา ฉายเกล็ดแก้ว

รายละเอียดโครงการ

ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสนับสนุน
คำค้น
Country

ระยะเวลาโครงการ

เริ่ม: 1 กรกฎาคม 2557
สิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2557

ติดต่อ

สถานะงานวิจัย

งานวิจัยเสร็จสิ้น - 100%

จำนวนผู้เข้าชม: 6552 คน

วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2557 07:04

เกี่ยวกับโครงการ

โรคมะเร็งตับ Hepatocellular carcinoma (HCC) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบมาก ในประชากรไทย อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้นของโรคมะเร็งทั้งหมด ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคในระยะกลางนั้นมีการรักษาโดยวิธี Transarterial chemoembolization (TACE) ซึ่งเป็นวิธีรักษามาตรฐาน โดยมีการใช้ Iodized oil fluid injection (Lipiodol®) ร่วมในการรักษา ในปัจจุบัน Lipiodol® มีราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติจึงให้ทำการศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ Lipiodol® เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ

เอกสารเพิ่มเติม

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว