logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: น.ส.สุมาลัย สมภิทักษ์

อีเมล์: ,

Profile Details

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย มาสทริกต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ หลังจากที่จบการศึกษา ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัยในโครงการการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ H1N12009