logo

Profile Picture

ชื่อ-สกุล: ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล

อีเมล์: [email protected],

CV: Download

Profile Details

ดร.กานต์พีชญา เนตรพิสิทธิ์กุล ตำแหน่ง นักวิจัย เริ่มต้นศึกษาด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โดยได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ ปี พ.ศ. 2532 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เธอมีประสบการณ์ในการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การบริหารจัดการระบบสุขภาพในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและการทำแผนยุทธศาสตร์ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน การจัดการระบบสุขภาพ การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และความแตกฉานด้านสุขภาพ