logo
Download ดาวน์โหลด 895 ครั้ง
เข้าชม 2763 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

          โรคมะเร็งช่องปากจัดเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งที่พบในประเทศไทย แม้ว่าปัจจุบันยังคงไม่มีมาตรการคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากอย่างชัดเจนในประเทศไทย แต่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการตรวจคัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปากในชุมชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งทำการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการดังกล่าวควบคู่กันไปเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร

          รายงานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งช่องปาก ซึ่งได้มีการดำเนินการในชุมชน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นข้อมูลด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งช่องปากในบริบทของประเทศไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง