logo
Download ดาวน์โหลด 715 ครั้ง
เข้าชม 1937 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนในประเทศ ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคบรรลุผล ประเทศไทยจึงได้จัดทำชุดสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545ซึ่งครอบคลุมมาตรการ/กิจกรรมสำหรับประชาชนไทยทุกคน และเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขึ้น โดยมีเป้าหมายในการบริหารงบประมาณเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอผลทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ปรากฏอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของรูปแบบการจ่ายค่าบริการประเภทต่าง ๆ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการจ่ายค่าบริการที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการจัดทำข้อเสนอในการพัฒนารูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อเสนอให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับนโยบายสืบไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง