logo
Download ดาวน์โหลด 1087 ครั้ง
เข้าชม 2173 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคและความเจ็บป่วย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถจำแนกได้ 2 ระดับ คือการพัฒนาทักษะและความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับปัจเจกเพื่อทำให้บุคคลมีขีดความสามารถและสามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้ และการเพิ่มพูนศักยภาพในระดับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของสมาชิกซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพโดยรวมของสังคมไปในทางที่ดีขึ้น

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นปัญหาสุขภาพที่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญและได้รับการคัดเลือกเพื่อให้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับบริการในชุดสิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์อย่างแท้จริง สำหรับโครงการในระยะที่ 1 นี้จะนำเสนอกระบวนการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพที่เป็นระบบ โปร่งใส มีส่วนร่วม และอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ซึ่งจะทำให้แนวทางมาตรฐานเกิดการยอมรับและสามารถผลักดันให้เกิดการใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งนำเสนอคู่มือสำหรับพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งรูปแบบ (template) และเครื่องมือ (tool) ที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาแนวทางมาตรฐานสุขภาพสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอื่นๆ ต่อไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง