logo
Download ดาวน์โหลด 1639 ครั้ง
เข้าชม 3808 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเทศไทยได้พัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสอดคล้องและบูรณาการของการดำเนินงานด้านสุขภาพโลกของประเทศ ให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสุขภาพ ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพโลกและมีความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพโลกเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลจึงมีความสำคัญ โดยหลายประเทศได้ผนวกโครงสร้างการติดตามและประเมินผลให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศเพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยสะท้อนข้อมูลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์สามารถปรับการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที และสามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและการประเมินผลการปฏิบัติการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง