logo
Download ดาวน์โหลด 902 ครั้ง
เข้าชม 3015 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับบริการ spirometry ซึ่งเป็นวิธีทดสอบความสามารถในการทำงานของปอด มีความสำคัญในการวินิจฉัย ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีการมาตรฐาน (gold standard) ในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การเข้าไม่ถึงบริการดังกล่าวอาจส่งผลให้การวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยผิดพลาด และทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องหรือได้รับการรักษาโดยไม่จำเป็น

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึงและประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนให้มีบริการ spirometry ในโรงพยาบาลชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบายลงทุนหรือสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการนี้ได้อย่างทั่วถึงต่อไปในอนาคต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง