logo
ไม่พบไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการศึกษาการดำเนินมาตรการป้องกันการพลัดตกหกล้มและภาวะสมองเสื่อมในชุมชนในประเทศไทยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ซึ่งเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในระดับกรม คือ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต ในระดับพื้นที่ คือ สำนักงานสาธารณสุขทั้ง 76 จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง  878 อำเภอ หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 ศูนย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาล รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ ทั้งนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการศึกษาและจัดทำโครงการในครั้งนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบไฟล์สำหรับการดูออนไลน์