logo
Download ดาวน์โหลด 790 ครั้ง
เข้าชม 2288 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคและความเจ็บป่วย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถจำแนกได้ 2 ระดับ คือการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองในระดับปัจเจก และการเพิ่มพูนศักยภาพในระดับกลุ่มหรือชุมชนเพื่อการกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพของสมาชิก ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพโดยรวมของสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพควรคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการนั้น ๆ ในปัจจุบันยังพบว่าการให้บริการดังกล่าวในประเทศไทยมีวิธีการที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีแนวทางเวชปฏิบัติอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพ (quality standards: QS) เป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ในสหราชอาณาจักร เวียดนาม และรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและลดความหลากหลายในการให้บริการ มาตรการดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์หากนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง