logo
Download ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
เข้าชม 195 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding; e-bidding) เมื่อมีการจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และต้องเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และมาตรา 65 กำหนดว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงข้อกำหนดราคาประกอบเกณฑ์อื่น ๆ (price performance) ซึ่งการศึกษาการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบต่อการจัดหายาในโรงพยาบาลจากพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ยาสามัญที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย