logo
Download ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
เข้าชม 974 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety หรือ 2P Safety) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับทุกคน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานโยบายเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมติในเรื่อง Global action for patient safety ในการประชุมสมัชชาสุขภาพโลกใน พ.ศ. 2562 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA Regional Strategy for Patient Safety)

เนื่องจากยุทธศาสตร์ความปลอดภัยฯ สิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2564 จึงถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปีอย่างเป็นระบบ และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขในอนาคต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง