logo
Download ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
เข้าชม 358 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 สถานการณ์ทั่วโลกมีความหวังมากขึ้นหลังจากการคิดค้นวัคซีนโควิด-19 และในปี 2564 ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19 Vaccination Certificates: CVCs) ถูกนำมาใช้โดยหวังถึงการฟื้นฟูของการเดินทางระหว่างประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและแนะนำวิธีการใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณสุข ตลอดจนตอบคำถามนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่สำคัญ CORESIA เผยแพร่ผลการวิจัยไปยังผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย และสาธารณชน เพื่อแน่ใจว่าจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 และใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 สู่สังคมและนำไปสู่การต่อยอดในอนาคต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง