logo
Download ดาวน์โหลด 228 ครั้ง
เข้าชม 1040 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อเป็นการสานต่อการศึกษานำร่อง (pilot study) ของการตรวจคัดกรองโรค CCHD ในทารกแรกเกิดด้วย Pulse oximeter โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมเห็นชอบให้ทำการศึกษาแบบรวดเร็ว (rapid assessment) ของการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดด้วย Pulse oximeter เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการพิจารณาบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริการในอนาคต ในการนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ได้มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ดำเนินการศึกษาวิจัยและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงด้วยเครื่อง Pulse oximeter ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

การศึกษานี้เป็นการประเมินอย่างรวดเร็ว (rapid assessment) ของการนำเครื่อง Pulse oximeter มาใช้ในการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อการศึกษา ทีมวิจัยจึงได้ออกแบบวิธีการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. การทบทวนวรรณกรรมแบบเร่งกระบวนการ (rapid review) ในประเด็นความปลอดภัย ประสิทธิผล และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 2. ทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติในประเทศไทยและต่างประเทศ 3. การทำแบบสำรวจเพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการตรวจคัดกรองฯ ราคาเครื่องมือแพทย์จากบริษัทผู้ผลิต รวมไปถึงความต้องการและความเป็นไปได้ของการตรวจคัดกรองฯ จากโรงพยาบาลผู้ให้บริการ และ 4. การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของการตรวจคัดกรองฯ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรึกษาหารือและขอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงร่างการศึกษาและผลการศึกษาเบื้องต้น การศึกษานี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 12 สิงหาคม 2565 อ่านรายละเอียดการศึกษาได้ในรายงานวิจัยฉบับนี้

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง