logo
Download ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
เข้าชม 33 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเอนไซม์ทดแทน (enzyme replacement therapy หรือ ERT) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาโรคโกเช่ร์ 2 รายการ ได้แก่ imiglucerase และ velaglucerase โดย imiglucerase ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (จ2) ที่มีเงื่อนไขในการรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่วินิจฉัยเป็นโกเช่ร์ชนิดที่ 1 และตรวจไม่พบอาการรุนแรงทางระบบประสาท ทั้งนี้ จากการพิจารณาของคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2567 ได้มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP ทบทวนข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของ imiglucerase และ velaglucerase ในเงื่อนไขใช้สำหรับรักษาโรคโกเช่ร์ชนิดที่ 1 และ 3 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านยาแก่ผู้ป่วยต่อไป

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง