logo
Download ดาวน์โหลด 417 ครั้ง
เข้าชม 1002 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบสำรวจการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในสถานพยาบาล ความพิการการเห็น ในโครงการวิจัยการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง