logo
Download ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
เข้าชม 820 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบสำรวจการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในสถานพยาบาล ประเภทสติปัญญา จิตใจ พฤติกรรมและด้านการเรียนรู้ ในโครงการวิจัยการทบทวนชุดสิธิประโยชน์และการเข้าถึงการบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง