logo
Download ดาวน์โหลด 1130 ครั้ง
เข้าชม 3094 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

         ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการประมาณ 1.5 ล้านคน และยังมีคนพิการจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงบริการหรือสวัสดิการของรัฐ เช่น ไม่ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ทั้งที่มีความจำเป็น การที่คนพิการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เกิดจากอุปสรรคหลายประการ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของคนพิการ ที่แม้ระบบประกันสุขภาพภาครัฐ จะระบุหลักการเรื่องความครอบคลุมสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ แต่ในทางปฏิบัติยังมีความแตกต่างในด้านรายการสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ และกลไกการจ่ายค่าบริการตามสิทธิ รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้คนพิการบางกลุ่มเข้าไม่ถึงการบริการที่จำเป็น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อลดช่องว่างและแก้ไขปัญหาความความเหลื่อมล้ำดังกล่าว

      รายงานการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฉบับนี้ ได้ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในระบบประกันสุขภาพภาครัฐของประเทศไทยและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการลดความเหลื่อมล้ำและคนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง