logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

ขยายเวลาการสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ISPOR Asia Pacific 2010

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ HITAP) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับงานวิจัยสาขาดังกล่าวในประเทศไทย HITAP โดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Global Link Initiative ProjectTGLIP) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสสจึงพิจารณาสนับสนุนทุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ISPOR AsiaPacific conference 2010 ระหว่างวันที่ 7 กันยายน พศ. 2553 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการ สถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร ไม่รวมนิสิต นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับให้นำเสนอด้วยวาจา (oral presentation)

3. ทุนที่จะจัดสรรในโครงการนี้มีจำนวน 15 ทุน ทุนละไม่เกิน 18000 บาท รวมค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางในประเทศ และค่าที่พักเบิกจ่ายตามจริง

หากมีผู้สมัครเกินจำนวนทุนที่มีอยู่ HITAP จะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้ที่ส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมเอกสารประกอบ โดยเรียงตามลำดับวันที่ที่ HITAP ได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน

ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น

ผู้รับทุนต้องระบุข้อความ Presenter received financial support from the Thai HealthGlobal Link Initiative Project (TGLIP) through the Health Intervention and Technology Assessment Programในการนำเสนองานวิจัย

ดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบ (แฟ้มข้อมูลประกอบข่าว)


26 มีนาคม 2553

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของวัคซีนนิวโมคอคคอลคอนจูเกต”

< Previous post การประชุม “การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลมาตรการให้ความรู้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”

Related Posts