logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

นักวิจัยชี้ 6 ปัญหาสำคัญ กระทบต่อ สุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ปี ในประเทศไทย ได้แก่ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด พัฒนาการผิดปกติ ภาวะพร่องโภชนาการและภาวะโภชนาการเกิน ภาวะผิดปกติทางสายตาและการได้ยิน รวมทั้งการขาดคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้ โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0–5 ปี โดยความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน คือ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมอนามัย โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานแถลงข่าวผลการศึกษาของงานวิจัย ณ โรงแรมสยามซิตี้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

27 กุมภาพันธ์ 2555

Next post > รับเด็กไทยมีปัญหารอบด้าน สธ. เอาจริง ร่วม สปสช. แก้ไข

< Previous post การประชุมเพือนำเสนอผลการศึกษาของหัวข้อวิจัยเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการให้บริการตรวจคัดกรองยีน HLA-B1502 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดกลุ่มอาการ Stevens-Johnson syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) จากยา carbamazepine

Related Posts